Chiết xuất thiên nhiên

Cao Bạch Tật Lê (Gai Ma Vương)