Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất bột Lá Trầu Không

2.000.000