Chiết xuất thiên nhiên

Cao Bá bệnh (Mật nhân)-Tongkat Ali

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất Đỗ Trọng Nam

2.000.000