Chiết xuất thiên nhiên

Cao Bạch Tật Lê (Gai Ma Vương)

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất bột Măng Cụt

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất Đỗ Trọng Nam

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất Purwoceng- Viagra Java

6.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao khô Dây Thần Thông (Ký Ninh)

2.000.000